Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Object van deze overeenkomst.
Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen Hettema verhuurt Prakties Alles! b.v., gevestigd te Groningen, hierna te noemen Hettema en de in de overeenkomst met name genoemde huurder.


Artikel 2: Kredietwaardigheid.
Elke met Hettema aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Hettema van voldoende kredietwaardigheid van de huurder zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Huurder zal toestaan dat Hettema zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Hettema zich zal wenden tot buro A.F.I. te Leeuwarden.


Artikel 3: Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Hettema binden de laatste niet, voorzover ze door Hettema niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.


Artikel 4: Duur van de overeenkomst.
Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, gerekend vanaf de datum, die in de overeenkomst is vermeld, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen. Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.


Artikel 5: Levering en terugbezorging.
5-1 De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij Hettema op te halen en bij beëindiging van het huurcontract, aan Hettema terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen beide partijen is overeengekomen, dat Hettema zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten. Ook in laatst bedoeld geval geschiedt het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5-2 Indien de datum voor retournering van de goederen wordt overschreden is de huurder aan Hettema een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van Hettema op verdere schadevergoeding.


Artikel 6: Leveringstermijn.
Indien Hettema zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal Hettema er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn houden.


Artikel 7: Annuleren.
Annulering van een overeenkomst is alleen mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hettema. Hettema kan de opdrachtgever voor annulering een vergoeding in rekening brengen, welke hij op verzoek van de opdrachtgever aan hem kenbaar zal maken.


Artikel 8: Personeel van Hettema.
Indien de huurder bij het laden en/of lossen en/of andere werkzaamheden van de gehuurde goederen gebruik maakt van de diensten van werknemers van Hettema, worden deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de huurder, ook terzake is huurder derhalve tegenover Hettema aansprakelijk.


Artikel 9: Controle op goede staat van de goederen.
De huurder wordt geacht direct na ontvangst, de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd, terwijl bij geen onverwijlde reactie de goederen geacht worden zich in een goede staat te bevinden.


Artikel 10: Verplichtingen huurder.
De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om;
a.de gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan de huurder bij
aflevering van de goederen zijn meegedeeld en/of overhandigd, te behandelen.
b.geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen.
c.Hettema ten allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen.
d.aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en Hettema te vrijwaren.
e.onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming
van Hettema te doen geschieden.


Artikel 11: Reparatie.
Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.


Artikel 12: Waarborgsom.
12-1 De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan Hettema een door hem vast te stellen waarborgsom te geven.
12-2 Hettema behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie/reiniging als in artikel “Opzegging/ontbinding” lid 2 bedoeld.
12-3 Hettema is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens Hettema heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.


Artikel 13: Verzekering.
De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging, etc. o.a. ten gevolge van brand.


Artikel 14: Schade en gebreken.
14-1 De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan Hettema te melden. Zonder toestemming van Hettema mag de huurder niet tot reparatie overgaan.
14-2 Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal Hettema slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.
14-3 Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft de huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst, tenzij de goederen zich niet in Nederland of anderzins buiten een in de overeenkomst bepaalde straal bevinden.
14-4 Hettema is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren.
14-5 Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normaale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.


Artikel 15: Aansprakelijkheid.
Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is Hettema niet aansprakelijk. Huurder zal Hettema terzake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.


Artikel 16: Mededelingsverplichtingen huurder.
16-1 Huurder dient Hettema onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Hettema dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surseance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.
16-2 Wanneer zich een geval voordoet zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoeld, is de huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld te geven in de onderhavige overeenkomst.


Artikel 17: Opzegging/ontbinding.
17-1 De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij Hettema, in partijen zijn overeengekomen, dat Hettema bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.
17-2 Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het versterkt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van Hettema worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is Hettema gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.
17-3 Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft, is Hettema bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
17-4 Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is Hettema gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding, als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van Hettema op verdere schadevergoeding.


Artikel 18: Vervanging.
Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan Hettema terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan Hettema een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.


Artikel 19: Wijzigingen.
Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken – ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt – zijn niet geldig voorzover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.


Artikel 20: Retentierecht.
Wanneer Hettema goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zicht te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.


Artikel 21: Betaling.
21-1 Betaling dient kontant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
21-2 Hettema is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.
21-3 Hettema is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om, van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet-betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advokaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassoburo.
21-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van 8 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
21-5 Uit het enkele feit dat Hettema zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de
grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.


Artikel 22: Toepasselijk recht.
Op alle door Hettema gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.


Artikel 23: Geschillen.
Alle geschillen, voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van Hettema, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt